Choď na obsah Choď na menu
 


KTO SOM ?

19. 11. 2009

 

     Volám sa Chovanec Pavel, priezvisko som nezmenil, narodil som sa13.3.1952 Slatinských Lazoch  vtedy okres Zvolen, národnosť slovenská, materinská reč slovenská, syn robotníka. Otec pracoval ako kováč a matka pracovala v domácnosti.

     Vyrastal som v dedinskom prostredí. Na ten čas naše pomery neboli dobré. Narodil som sa v čase, keď sme mali rozostavaný rodinný dom. Otec bol sám zamestnaný a živil 5 člennú rodinu, preto mnoho vecí mi nebolo umožnené. Povinnú školskú dochádzku som začal v roku 1958. Preto, že som bol priemerným žiakom, rozhodol som sa pre učňovský pomer. Navštevoval som odborné učilište u národného podniku Bučina – Zvolen, kde som 18. 6. 1970 získal kvalifikáciu 0424 prevádzkový zámočník. Po ukončení učňovskej školy som pracoval vo zvarovni ako zvárač plameňom. Počas zamestnania som uvažoval o rozšírení môjho vzdelania o maturitu v rámci  zvýšenia ďalšej  kvalifikácie. Túto možnosť som chcel dosiahnuť pri SOU PPS – Detva z dôvodu ďalšej možnosti zvyšovania kvalifikácie  cez vytvorený 4. a 5. ročníka, čo Bučina nemala. Podnik s ktorým som mal uzatvorenú zmluvu mi to neumožnilo, i keď som spĺňal prospechové podmienky. V rámci môjho záujmu o získanie maturity, doporučili mi študovať na SOŠS vo Zvolene po dobu 5 – tich rokov aj to večerne. V tom čase som bol pred nástupom na VZS.

        To bol dôvod pre využitie ponuky s ktorou disponovalo   vojenské školstvo v rámci vytvorenia DDŠ.

         Do školy som nastúpil 1. 9. 1971 ako žiak 1. ročníka dvojročnej dôstojníckej školy, smer veliteľsko - týlový s maturitou v Košiciach. Ukončil som ju  maturitnou skúškou v roku 1973. Po úspešnom vyradení a získaní hodnosti podporučíka nastúpil som do služobného pomeru vojaka v ďalšej službe u VÚ – 1907  u BECHYŇE na funkciu správca letísk. Počas pôsobenia u tohto útvaru som absolvoval zdokonaľovací kurz – údržba a stavba letísk, a to v roku 1975.

          V ten istý rok som bol aj prijatý na základe úspešných prijímacích skúškach na Vysokú vojenskú školu SNP v Košiciach na odborný smer Letisková prevádzková služba. Po ukončení vysokej školy v odbore prevádzka a opravy vojenskej leteckej techniky v roku 1979 som nastúpil do Prahy – Ruziňe, kde som zastával funkciu náčelníka pre letecké motory a motorový materiál. Neskoršie náčelníka 9 – tich  oddelení zabezpečujúcich leteckú prevádzku v ČSSR.

          Na základe bytového a rodinného problému  som sa žiadal do miesta trvalého bydliska. Na základe mojej žiadosti bol som premiestnený k VSOŠL PREŠOV, kde som vykonával v dobe od 17. 4. 1982 do 16. 12.1992 rôzne pedagogické funkcie od učiteľa až po riadenie výchovno - vzdelávacieho procesu žiakov školy. V posledných rokoch riadenia školy, ako metodik,  vypracoval som a pripravil pre zlepšenie vyučovacieho procesu tri interaktívne učebne. Ďalej som pre zlepšenie výučby urobil množstvo zlepšovacích návrhov aj v spolupráci s niektorými špičkovými závodmi, ako bola Meopta Přerov. S fabrikou, s ktorou som  ukončil vynikajúci projekt a to dňa 2. 2. 1989 ako jeden z mála zlepšovací návrh pre zlepšenie podmienok vo výučbe,  a to premietací prístroj  MEOCLUB – 16 na zariadenie pre kopírovanie filmov na video záznam.

           Počas mojej pracovnej činnosti vo vojenskom školstve som sa pravidelne zapájal do všetkých druhov vzdelávanie a súťaženia. Absolvoval som len päť rôznych príprav na ČSVTS pre výchovu odborníkov pre nasadzovanie mikroelektronických systémov v národnom hospodárstve. Už dňa 24. 9. 1984 som absolvoval u Českej vedeckej spoločnosti druhý kurz na mikropočítače. Pracoval som aj na projekte Varšavskej zmluvy pre zabezpečenie letectva, leteckým technickým materiálom.

    Významne som sa zapájal do zlepšovateľského hnutia, kde som okrem vyššie uvedených pripravil a odskúšal prvú funkčnú vzorku aerodynamického štítka (strešný spojler) na nákladné vozidlá, pre zlepšenie aerodynamiky a úspore PHM. Ďalej som sa podieľal na príprave odborného filmu pre  strednú údržbu a stavbu letísk. Za zlepšovateľskú činnosť mi bolo udelených niekoľko zlepšovateľských preukazov a čestných uznaní.

      V roku 1990  po rozdelení ČSFR požiadal školu o preradenie späť k bojovému útvaru.  Zmenou zaradenia v armáde, som sa tak stal prvým zástupcom veliteľa Stavebnej základne (podľa starého označenie: 1. ZV Divízie)  na Sliači. Odkiaľ som pripravoval,  okrem iných aj prvý Medzinárodný letecký deň SR v Bratislave, ako aj Baničov memoriál.

      Za  sústavne dosahované výborných výsledkov mi bolo po troch rokoch ponúknuté iné miesto - vyššie riadiace,  a to na Veliteľstve vzdušných síl vo Zvolene, kde som sa stal Náčelníkom letiskového zabezpečenia, a tak som riadil všetky vojenské letiská po prevádzkovej technickej oblasti. Dnešná logistika!

       V roku 1997 som ukončil prípravu PRINCIPLES OF MANAGEMENT OF THE  DEFENCE ORGANISATION pre vstup do NATO. V roku 1999 som aj získal osvedčenie, Technika 1. triedy ILS.

         V roku 1999 som sa stal aj členom Slovenskej inteligencie SLOVÁKIA PLUS, predseda V. Hornáček. Po štyroch rokoch prekrúcania slovenskej histórie  jedným z profesorov a disidentom Ďuricom, (ináč riadny dogmatik, obhajujúci Dr. J. Tisa a Hlinkovú fašistickú gardu, čím preukázal, že je nezmieriteľný fašista, preto asi ušiel po II. Svetovej vojne do Rakúska, kde žíl) a pre prenikanie šovinizmu a katolicizmu do tejto spoločnosti, radšej znej vystúpil. Myslel som si, že táto spoločnosť bude riešiť problémy spoločnosti a nie obhajovať ľudí so zlou minulosťou!

        Dňa 13. 10. 1995 v Banskej Bystrici som absolvoval seminár pre kandidátov na primátorov a starostov,  na základe odporučenia z poškodenej strany občanov.

         A dňa 30. 9. 1999 som ukončil svoju éru vojenského povolania v letectve a prešiel som na vedeckú činnosť, kde sa mi do dnešného dňa podarilo zrealizovať i dva funkčné patenty. Posledný je prístupný na internetovej stránke pre širokú verejnosť od februára tohto roku a je pod číslom 286737, alebo pod označením PP – 112- 2008 zo dňa prihlásenia 17. 10. 2005.

         Pričom som sa začal znovu vzdelávať a dňa 18. júna 2007 som získal po troch rokov štúdia, Diplom na Univerzite tretieho veku, pod č.193/07 z PRÁVA.  Dňa 18. júna 2007 zasa Diplom z Výpočtovej techniky a dňa 25. júna 2009 zo Psychológie!

          Právo a Psychológia ma  tak zaujali, že som sa prihlásil aj na skúšky Mediátorov v Bratislave, a dňa 10. 12. 2008 som úspešne ukončil odbornú prípravu. Dňa 9.3.2009 mi Ministerstvo spravodlivosti SR udelilo aj Osvedčenie o zápise do registra MEDIÁTOROV, na základe neho aj mediátorstvo vykonávam. 

 

           Čo sa týka politiky, upresňujem!

 

      Do KSČ som vstúpil prostredníctvom ponuky za dobre vykonávanú prácu, a to dňa 12. 7. 1978, kde som zotrval až do roku 1989. Po tomto roku, všetci štátni zamestnanci,  ak chceli pracovať ďalej, museli sa vzdať politickej príslušnosti.

      Na základe neúnosného ožobračovania a veľkej nezamestnanosti našich občanov som po roku 2000 začal znovu premýšľať na nejakej politickej príslušnosti k dobru občana, ale pre neuveriteľný dogmatizmus, u väčšiny politických strán – KDH, SDKU, SNS, HZDS boli pre mňa neprijateľné! A,  že mám i naďalej veľké sociálne cítenie, tak ma opakovane oslovila jedine KSS. A v roku 2002 som jej aj výraznou mierou pomohol dostať sa do NR SR, ale pod vedením, Ing. Jozefa Ševca totálne zlyhala!   Všetko pre zlé personálne obsadenie, neprístupnosť ku kritike, ako aj z jeho a RSDr. Jačovej arogancie, a pre zlé politické správanie na verejnosti, ako aj vo svojich kruhoch s množstvom veľmi závažných politických prešľapov (hlavne som odišiel z tejto strany pre neprispôsobivého a skompromitovaného Júliusa Feješa, ktorý pripravil o peniaze z jeho neodbornosti mesto Detva, ako riaditeľ sociálneho zariadenia), tak som opustil túto ,,ľavicovú,, stranu, a spolu PhDr. Ivanom Hoptom sme vytvorili novú ľavicovú stranu s možnosťou zapojenia mládeže do politického diania pod názvom Úsvit. Teraz zastupujem celý Banskobystrický kraj a pripravujem aj voľby do VUC.

Z rodinného života : som druhý krát ženatý mám 3 deti.

 

     

 

 

                                                                                        Ing. Pavel Chovanec