Choď na obsah Choď na menu
 


Sme spokojní s výsledkami volieb?

29. 11. 2009

 

        Keďže sme mali ambície konečne začať niečo riešiť a  zmeniť situáciu v prospech obyvateľov jednotlivých regiónov Slovenska a to prostredníctvom pripravených konkrétnych krokov, odpoveď znie: ,,Nie, nie sme spokojní“!

 

       Práve preto, sa Vám pokúsim vysvetliť, v čom spočíval náš neúspech na samotných výsledkoch, v jednotlivých samosprávnych krajoch SR zo dňa 14.11.2009, v ktorých bol silne zastúpený aj ľavicový mládežnícky Úsvit! V prvom rade chcem podotknúť, že v  rámci predvolebnej kampane skutočne dokázali bojovať, len príslušníci za ľavicovú politiku a  to verejne na všetkých dostupných frontoch, pred znepokojenými a znechutenými občanmi z  prílišnej demagógie v našej republike.

Skutočne výbornú prácu v  rámci predvolebnej kampane urobili predovšetkým dvaja kandidáti na predsedov. A to konkrétne:            

                Juraj Jánošovský  z Bratislavského samosprávneho kraja  a

                Ing. Pavel Chovanec z Banskobystrického samosprávneho kraja

 

Ostatní kandidáti za Úsvit aj napriek tomu, že získali väčšiu podporu vo voľbách, radšej ostávali v anonymite z  rôznych až  neopodstatnených príčin, čo pokladáme za jeden z dôvodov nášho neúspechu! Naopak mimoriadne pracovné úsilie Ing. Pavla Chovanca prinieslo mladým a  neskúseným ľuďom kandidujúcim za poslancov do Banskobystrického samosprávneho kraja prvé miesto v rámci získavania voličov, a to s počtom  9 263 hlasov! Z toho 7 932 získali len samotní navrhnutí poslanci a 1331 hlasov samotný Ing. Pavel Chovanec. Na základe týchto výsledkov volieb, môžeme konštatovať, že ak naši mladí členovia dokážu zlepšiť svoju prípravu na predvolebnej kampani, tak by sa mohol Úsvit dostať aj  do parlamentu SR! 

 

 Hlavnú príčinu neúspechu našej strany, vidím v  nevytvorení politických štruktúr a základní v jednotlivých okresoch, mestách a dedinách. Aj napriek tomuto hendikepu, sa nám však podarilo obsadiť Banskobystrický samosprávny kraj, skoro na plný počet predpísaných miest. Najväčšie problémy, vo vytváraní samotnej kandidátky nám robil okres Banská Bystrica, v ktorom sa nám len veľmi ťažko obsadzovali ponúknuté miesta a to dôvodu veľkého malomeštianstva a najmenšej nezamestnanosti v tomto regióne!  Skôr to vypadalo, že ich už neobsadíme vôbec! Až v poslednej chvíli, sa nám podarilo presvedčiť a obsadiť päť z ôsmych ponúknutých miest, záujemcami o našu ľavicovú politiku! Hoci nám chýbali ešte dvaja kandidáti a to jeden za okres Brezno a druhý za okres Revúca, môžeme to pokladať za veľký úspech, pretože v  týchto okresoch vo všedných dňoch mladých ľudí ani  nevidieť!

     Z prijatých kandidátok je zrejmé, že išlo o úplne nových a neskúsených členov, podotýkam z tejto jedinej ľavicovej strany na Slovensku, ktorá sa práve cez týchto mladých ľudí zviditeľňovala, v očiach slovenského národa. Vo veľkej miere ide o členov vo veku 19 – 42 rokov (čo KSS nikdy nedosiahla, pre svoju aroganciu a zbytočnú izoláciu pred kritikou) okrem troch starších, ktorí prekročili vek 50 rokov v ,,registrácií,, Úsvitu. Preto, ak porovnáme dosiahnuté výsledky z  revizionistickou Hrdličkovou stranou, pod názvom KSS, tak ich 30-ti kandidáti navrhnutí do VUC v B.B, získali v tomto kraji 10 447 hlasov, čo je len o 1 184 hlasov viac, než mladí a neskúsení usviťáci!

      Zvláštnosťou v  týchto voľbách bolo, že skúseného predsedu KV - KSS, RSDr. Samuela Zubu CSc. a poslanca NR – SR (401 hlasov) s ľahkosťou porazil a  predbehol, neskúsený a mladší Ing. Ján Antal, z Úsvitu o 198 hlasov, čím v okrese Rimavská Sobota, ako nováčik dosiahol až 599 hlasov v prospech práve Úsvitu. Podobná situácia sa vyskytla aj v  detvianskom okrese,  kde bývalý podpredseda a člen  ÚV- KSS, ako aj  predseda OV - KSS dosiahol len 329 hlasov, kde ho predbehlo množstvo mladých a neskúsených členov za stranu Úsvit v  Banskobystrickom kraji ako napríklad, Monika Hašková, Bc. Janka Turňová a Monika Pohledová, atď.

     Tieto voľby len ukázali, aké je veľké zatrpknutie samotných členov z KSS voči členom z Úsvitu, ktorí nedobrovoľne opustili túto stranu, z množstva vyprodukovaných (20) politických prešľapov v NR - SR, ako aj pre nezmyselné vymazávanie svojho opodstatneného znaku, zloženého z dvoch významných symbolov, ktorými boli kosák a kladivo. Podľa vyjadrenia európskych ľavičiarov, ide údajne o fašistický znak! Pritom sa dodnes neviem stotožniť s myšlienkou, od kedy sa naši robotníci a roľníci stali fašistami! V preklade to znamená, totálne vylúčenie robotníkov a  roľníkov z politického diania. Na základe pravdivej histórie vieme, že práve robotníci a  roľníci sú najväčšími odporcami fašizmu a narastajúcej buržoázie, ktorá sa aj v minulosti podieľala na svetových krízach, vojnách a vojnových operáciách, rovnako ako aj v súčasnosti. Čoho dôkazom sú  bezdôvodne prepady krajín Stredného východu Iraku, Afganistanu ale aj Juhoslávie. Nehovorí sa o nich ako o kolaborantoch, ako tomu bolo po roku 1968 na našom území, keď si soviety bránili svoje vybojované územie z 2. Svetovej vojny, pred  rozrastajúcim sa vydieračským a zdemoralizovaným kapitalizmom, ale naopak ako o misiách a to dokonca srdečných a  zakladajúcich  takzvanú demokraciu! V povojnových rokoch sa v samotnej KSČ usadilo množstvo malomeštiakov a  červenej šľachty, už spomenutej tzv. buržoázie, vytvorenej  v  univerzitách UV KSČ, čo môžeme zhodnotiť ako nezvládnutie personálnej otázky v samotnej štruktúre. Týmto krátkym návratom do minulosti chceme povedať, že keby ,,komunisti,, volili zo svojho ľavicového presvedčenia a z náklonnosti k ideálom M –L, tak by museli predovšetkým odovzdať svoj hlas v  prvom kole jedine Ing. Pavlovi Chovancovi,  a nie  Ing. Vladimírovi Maňkovi zo Smeru – SD. Ing. Chovanec by tým  získal  19 710 hlasov, a tak postúpil až na ,,tretie miesto,, z deviatich uchádzačov.

   Preto, ak by boli  Hrdličkoví ,,komunisti,, pozorne sledovali len jediné vystúpenie (z troch) Ing. Pavla Chovanca za okrúhlym stolom na STV - 2, tak by boli pochopili, aké sociálne riešenie ponúkol pre mladú generáciu, vo všetkých oblastiach spoločenského života, ako aj doriešenie dnes často proklamovanej rómskej otázky a  to aj napriek narastajúcej kriminalite, neznášanlivosti a  veľkej nezamestnanosti v  tomto regióne a nedopustili by sa tejto politickej chyby! Pravdepodobne pre nich platí, že je im ,,bližší kabát ako košeľa,,! Aj preto sa z nich stávajú nedôveryhodné osoby v očiach ohrozenej mladej populácie, upadajúce do zabudnutia!

 

      Zhodnotenie týchto volieb poukazuje na neopodstatnenú arogantnosť a stareckú demenciu v prestárlych komunistických štruktúrach (a tým nechcem nikoho urážať a ani znehodnocovať).  Všetci  dobre vieme, že ani premiér Doc. JUDr. Róbert Fico CSc., ktorý sa tak kasal pred voľbami do NR – SR, dodnes neuskutočnil potrebnú nápravu v  právnej oblasti, čím aj naďalej podporuje nemorálnosť, chaos a  neporiadok v štátnych službách a o ostatných oblastiach ani nehovoriac! Veď aj jeho potomkovia vzišli z bývalej  KSČ, ktorí sa vlastným revizionizmom podieľali na páde socializmu v roku 1989 a  potom sa ukryli pred hroziacou zodpovednosťou vo vytvorenej SDĽ – ke. Spolu s  Ing. Mikulášom Dzurindom (trikrát s ním pôsobili v deštrukčnej vláde  i rozdielnou ideológiou) vniesli do užívania tzv. tabuľový zákon, diskriminačné vyzdvihnutie menšín (hlavne Maďarskej na úkor ostatných), prezumpciu neviny, kauciu (nové odpustky, pochádzajúce z  roku 1520), či nezávislé súdnictvo (čím zo skorumpovaných socialistických právnikov a neodborníkov v jednotlivých okresoch urobili nepremožiteľných kráľov) a tým len vytvorili priestor pre neobvyklú korupciu, súdne prieťahy, často sprevádzané neuveriteľným nadržiavaním a  marením spravodlivosti. Takéto praktiky sú blízke aj Ševcovým a  Hrdličkovým komunistom po rozpade KSČ, ako aj príslušníkom KSS po roku 2006! Aj to je dôvod, prečo v poslednej dobe inklinujú ku sociálnej demokracií, a nie k  M – L učeniu. Takto pomaly, ale iste devastujú osvedčenú slovanskú ľavicovú ideológiu, ktorú my chceme hájiť aj naďalej!

 

       Pre mladých úsviťákov boli tieto voľby len prvým a veľmi zaťažkajúcim krstom. Myslím si, že obstáli výborne, vzhľadom ku  konkurencii skúsenejších protikandidátov, na ktorých vsadili ostatné politické strany a aj tým si zabezpečili úspech. My sme hrdí na to, že máme v našej strane mladých perspektívnych ľudí, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť našej krajiny a jej regiónov. Naši mladí úsviťáci sa poučili zo svojich vlastných chýb v týchto voľbách a  pochopili, že je dôležité popracovať nad efektívnym spôsobom  oslovovania voličov a  politicky zaostalých ľudských más !

  

 

Na záver si dovoľujem uviesť konkrétne výsledky volieb za stranu Úsvit, v jednotlivých samosprávnych krajoch.          

 

       Na druhom mieste skončil, Košický kraj, a to len so šiestimi navrhnutými poslancami, ktorí získali pre stranu Úsvit 3 715 hlasov a samotný Michal Vajda, ktorý sa uchádzal o post predsedu, získal 5 037 hlasov, čo spolu tvorilo 8 752 hlasov  v prospech Úsvitu.

 

       Na treťom mieste skončil, Prešovský kraj, s 13 navrhnutými poslancami, dosiahol 5 407 hlasov! Pritom Fedor Šándor, ktorý sa uchádzal o post predsedu získal

1 608 hlasov, čo v súčte tvorí pre stranu Úsvit 7 015 hlasov!

 

       Na štvrtom mieste skončil, Trenčiansky kraj, so 7 navrhnutými poslancami, ktorí pre stranu Úsvit získali 1 257 hlasov a  Lenka Ďurechová, ktorá sa uchádzala o post predsedu získala 3 375 hlasov, čo je po súčte až 4 632 hlasov v prospech Úsvitu!

 

 

   Na piatom mieste sa umiestnil Bratislavský kraj, s jedenástimi poslancami, ktorí pre stranu Úsvit získali 2 076 hlasov a Juraj Jánošovský, ktorý sa uchádzal o post predsedu ten získal 330 hlasov, čo v súčte znamená 2 406 hlasov pre stranu Úsvit!

 

 

   Na šiestom mieste sa umiestnil Žilinský kraj, a to len s dvomi navrhnutými poslancami, ktorí získali pre stranu Úsvit 638 hlasov. Jedna z nich získala 423 hlasov a druhá 215 hlasov,  za čo im veľmi pekne ďakujeme! Aj to je obrovský úspech!

 

 

 

                     Ďakujeme všetkým naším voličom, ako aj nevoličom!

 

 

 

S pozdravom!

 

Ing. Pavel Chovanec

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.